Podmínky použití

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky společnosti Telemedia Holding Ltd., DIČ (EU tax number): HU12354454, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., Hungary, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Telemedia Holding Ltd. jako prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím, nebo v souvislosti s takovou kupní smlouvou.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající – společnost Telemedia Holding Ltd. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. DEFINICE A TERMÍNY

Níže uvedené termíny mají následující význam:

Prodávající: 

Telemedia Holding Ltd.,
Daňové identifikační číslo (DIČ): HU12354454
Sídlo společnosti: 1012 Budapest, Márvány u. 17., Hungary
Email: infocz@outletshoop.com

Oddělení péče o zákazníky:

Email: infocz@outletshoop.com

Kupující:

Osoba, která činí Objednávku; Kupující může být pouze fyzická osoba starší 16 let či právnická osoba.

Klient:

Osoba, která získá přístup k OBSAHU skrze kterýkoli z komunikačních kanálů umožňovaných Prodávajícím (elektronicky, po telefonu atd.), či na základě již existující dohody o užívání uzavřené mezi Prodávajícím a Klientem, která vyžaduje vytvoření a užívání Účtu; Klientem může být pouze fyzická osoba starší 16 let či právnická osoba.

Uživatel:

Osoba, která je registrovaná na Stránkách, která v rámci registračního procesu odsouhlasila podmínky užívání Stránek, a které byl zřízen Účet; Uživatelem může být pouze fyzická osoba starší 16 let či právnická osoba. 

Stránky:

Webová stránka umístěná na adrese masksuperstar.com, na které je provozován internetový obchod Prodávajícího, a její subdomény. 

Zboží:

Produkty, které jsou uvedeny na Stránkách a je možné si je zde zakoupit.

Objednávka:

Návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy; Objednávku provádí Kupující. 

Smlouva:

Smlouva, kterou uzavírají Prodávající a Kupující, bez nutnosti jejich fyzického setkání za tímto účelem, a jejímž předmětem je závazek Prodávajícího odevzdat vybrané Zboží Kupujícímu a závazek Kupujícího toto Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

Obsah:

Obsah představuje:

- veškeré informace dostupné na Stránkách, které mohou být navštíveny, zobrazeny či je možné se k nim jinak dostat pomocí elektronických zařízení,

- obsah jakékoliv emailové korespondence odeslané Kupujícímu Prodávajícím elektronicky a/nebo jinými dostupnými prostředky komunikace,

- všechny informace komunikované či sdělované Kupujícímu Prodávajícím či jeho zaměstnanci nebo spolupracovníky Prodávajícího, a to jakýmkoli způsobem,

- informace týkající se Zboží a/nebo tarifů a cen uplatňovaných Prodávajícím v daném období,

- informace týkající se Zboží a/nebo a cen/tarifů uplatňovaných třetí stranou, se kterou Prodávající uzavřel smlouvu o spolupráci či jinou obdobnou smlouvu v daném období,

- informace týkající se Prodávajícího či jiná privilegovaná data Prodávajícího a/nebo data, na jejichž ochranně má Prodávající zájem.

Podmínky: 

Tyto obchodní podmínky stanovené v tomto dokumentu.

Transakce: 

Přijetí či vrácení peněžité částky v souvislosti prodejem Zboží Prodávajícím Kupujícímu, a to prostřednictvím platebního systému třetí osoby schváleného Prodávajícím, a to bez ohledu na způsob doručování Zboží. 

2. SMLOUVA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Návrh na uzavření Smlouvy činí Kupující, a to prostřednictvím Objednávky.

2.2. Učiněním Objednávky na Stránkách Kupující souhlasí se metodou komunikace, tj. s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefonicky, emailem či elektronickými prostředky dostupnými na Stránkách), jejíž prostřednictvím Prodávající vykonává svou obchodní činnost a jejímž prostřednictvím dochází k uzavření Smlouvy.

2.3. Prodávající oznámí Kupujícímu, že obdržel Objednávku. Oznámení dle předchozí věty, které Kupující po dokončení Objednávky obdrží, má pouze informativní charakter a není přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího. Toto oznámení je odesláno elektronicky (emailem) či telefonicky. 

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit množství Zboží v Objednávce v případě opodstatněných důvodů, a to zejména v případě, že požadované Zboží nebude mít Prodávající dále skladem. V případě změny množství Zboží bude tato změna oznámena Kupujícímu na jeho emailovou adresu či na telefonním čísle, které sdělil Prodávajícímu při vytváření Objednávky, a bude mu vrácena část zaplacené kupní ceny, odpovídající části Zboží, které mu Prodávajícím nebude doručeno. 

2.5. Smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení Prodávajícího o přijetí (akceptaci) Objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty a/nebo notifikační SMS o odeslání Objednávky. Prodávající není povinen Objednávku Kupujícího akceptovat. V případě, že Prodávající Objednávku neakceptuje, tak Smlouva není uzavřena; o této skutečnosti Prodávající informuje Kupujícího.

2.6. Tyto Podmínky a informace zveřejněné Prodávajícím na Stránkách budou základem Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou ustanovení těchto Podmínek.   

3. PODMÍNKY NÁKUPU ONLINE

3.1. Přístup za účelem vytvoření Objednávky je udělen jakémukoli Uživateli/Kupujícímu. Objednávku tedy může učinit jakýkoli Uživatel/Kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech zamezit či omezit přístup Uživateli/Kupujícímu na Stránky za účelem učinění Objednávky a/nebo zamítnout některé z jinak povolených platebních metod, a to zejména v případě, že na základě jednání či jiných aktivit daného Uživatele/Kupujícího na Stránkách Prodávající dojde k závěru, že jednání Kupujícího/Uživatele by mohlo jakýmkoli způsobem Prodávajícího poškodit. V kterémkoli z výše uvedených případů má Uživatel/Kupující možnost obrátit se na Oddělení péče o zákazníky Prodávajícího, které ho bude dále informovat o důvodech, které vedly k zavedení těchto opatření. 

3.2. Komunikace Kupujícího s Prodávajícím může probíhat buď v rámci přímé komunikace, či skrze adresu uvedenou v sekci „Kontakt“ na Stránkách. Prodávající může s obdrženými informacemi svobodně zacházet bez nutnosti doložit odůvodnění pro daná rozhodnutí.

3.3. Veškeré tarify a ceny uplatňované či zveřejněné Prodávajícím ve vztahu ke Zboží na Stránkách jsou vyjádřeny v Eurech ((EUR či €) a zahrnují DPH. 

3.4. Prodávající není a nemůže být odpovědný za jakékoli dodatečné náklady vzniklé Kupujícímu, včetně, nikoli však výhradně, za náklady v podobě poplatků za převod měny uplatňované bankou, která vydala kartu, pokud měna, ve které je platba Kupujícím hrazena, není EURO. Kupující v tomto případě nese plnou odpovědnost za dané jednání a zvolený způsob platby. 

3.5. Veškeré informace využité k popisu Zboží uvedené na Stránkách (Statické/Dynamické orázky/multimediální prezentace/atd.) nepředstavují v žádném ohledu smluvní závazek ze strany Prodávajícího, ale jsou použity čistě za účelem prezentace Zboží a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

4.1. Obsah, jak je definováno v preambuli, zahrnující také (ač ne výhradně) loga, stylizovaná vyobrazení, komerční symboly, statické obrázky, dynamické obrázky, text a/nebo multimediální obsah prezentovaný na Stránkách, je výhradním vlastnictvím Prodávajícího, který si také vyhrazuje všechna práva s ním spojená, získaná přímo či nepřímo (koupí licence k užívání a/nebo uveřejnění). 

4.2. Zákazník/Kupující/Uživatel není oprávněn kopírovat, šířit, uveřejňovat, předávět třetí osobě, upravovat či jinak měnit, užívat, spopojovat s ním, vystavovat či zahrnovat jakýkoli Obsah v jakémkoli kontextu, jiném než původně zamýšleným Prodávajícím, včetně jakéhokoli Obsahu mimo Stránky, nesmí odstranit loga označující copyright Prodávajícího na Obsahu, účastnit se na převodu, prodeji, distribuce materiálů vyrobených reprodukcí, úpravou či vyobrazením Obsahu, s výjimkou výslovného písemného souhlasu Prodávajícího.

4.3. Jakýkoli Obsah, ke kterému Zákazník/Kupující/Uživatel má či jakýmkoli způsobem obdrží přístup, podléhá Podmínkám, pokud k němu nenáleží konkrétní a platná smlouvu o používání uzavřená mezi ním a Prodávajícím, a bez jakékoli implicitní nebo výslovné záruky poskytnuté Prodávajícím ve vztahu k tomuto Obsahu.

4.4. Zákazník/Kupující/Uživatel může kopírovat, převádět a/nebo používat Obsah výhradně pro osobní a nevýdělečné účely, pouze pokud nejsou v rozporu s Podmínkami. 

4.5. Pokud Prodávající udělí Zákazníkovi/Kupujícímu/Uživateli právo užívat určitý Obsah za podmínek stanovených v samostatné dohodě o užívání, k němuž Zákazník/Kupující/Uživatel má či obdrží přístup na základě takové dohody, tak toto právo bude vyhrazeno pouze na ten Obsah, který bude smluvně určen a po dobu existence tohoto Obsahu na Stránkách či po dobu jasně stanovenou v takové dohodě, v souladu se stanovenými podmínkami, pokud existují, a nepředstavují smluvní závazek Prodávajícího vůči danému Zákazníkovi/Kupujícímu/Uživateli či jiné třetí straně, která má/obdržela přístup k tomuto obsahu převodem, jakýmkoli způsobem a které by mohly nebo jsou jakýmkoli způsobem narušeny tímto Obsahem, během nebo po skončení platnosti dohody o užívání.

4.6. Žádný Obsah převeden Zákazníkovi, Kupujícímu či Uživateli jakýmkoli způsobem komunikace (elektronicky, telefonicky atd.) či získaný prostřednictvím přístupu, návštěvy a/nebo vizualizace nepředstavuje smluvní povinnost Prodávajícího a/nebo zaměstnance Prodávajícího, která tento Obsah zprostředkovala, pokud existuje, s ohledem na daný Obsah. 

4.7. Jakékoli užívání Obsahu pro účely jiné než výslovně povolené Podmínkami či přiloženou dohodou o užívání, pokud existuje, je zakázáno. 

5. OBJEDNÁVKA

5.1. Zákazník/Kupující může vytvořit Objednávku na Stránkách tím, že „přidá“ zvolené Zboží do nákupního košíku, a následně Objednávku dokončí provedením platby za Zboží jedním z výslovně uvedených způsobů. Jakmile je Zboží přidáno do nákupního košíku, je připraveno k zakoupení, pokud je k dispozici v dostatečném množství na skladu Prodávajícího. Přidání Zboží do nákupního košíku bez dokončení Objednávky neznamená automaticky dokončení Objednávky, implicitně tedy ani automaticky zároveň nedochází k rezervaci Zboží.

5.2. Dokončením Objednávky Kupující potvrzuje, že všechny jím uvedené informace, nezbytné ke zpracování Objednávky, jsou správné, úplné a pravdivé k datu vytvoření Objednávky. Před dokončením Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při činění Objednávky.

5.3. Dokončením Objednávky Kupující souhlasí s tím, že ho Prodávající může kontaktovat jakýmikoli prostředky dostupnými/odsouhlasenými Prodávajícím v jakékoli situaci, kdy je nutné Kupujícího kontaktovat.

5.4. v návaznosti na předchozí upozornění zaslané Kupujícímu může Prodávající zrušit (neakceptovat) Objednávku vytvořenou Kupujícím či odstoupit od již uzavřené Smlouvy, a to aniž by tím jakékoli smluvní straně vznikaly povinnosti vůči druhé straně (s výjimkou povinnosti stran vrátit druhé straně případné plnění, které již v souvislosti s Objednávkou poskytly druhé straně)  a aniž by jedna strana mohla po druhé straně vyžadovat jakoukoli náhradu škody či újmy, a to v následujících případech:

5.4.1. v případě, že banka, která ji vydala, nepřijme kartu Kupujícího či danou Transakci při online platbě,

5.4.2. v případě zneplatnění Transakce poskytovatelem platebního systému schváleným Prodávajícím v případě online platby,

5.4.3. v případě, že informace, které na Stránkách Zákazník/Kupující poskytl jsou neúplné či nesprávné.

5.5. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez dalších nákladů kromě nákladů na vrácení Zboží zpět Prdávajícímu. Lhůta, ve které je možné odstoupit od Smlouvy dle předchozí věty (ve které odstoupení musí být odesláno Prodávajícímu) činí 14 dní od:

- dne převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze v některých případech od Smlouvy odstoupit, a to mimo např. v případě Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.6. V případě, že se Kupující rozhodne odstoupit od Smlouvy, bude mít možnost tak učinit přes internet pomocí formuláře pro vrácení na uvedené adrese či v listinné podobě na adresu Prodávajícího. 

5.7. V případě, že Klient/Kupující požádá o odstoupení od Smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (viz čl. 5.5 výše), musí předmětné Zboží být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Klient/Kupující v takovém případě musí vrátit Prodávajícímu také jakékoli dárkové produkty, které spolu se Zbožím obdržel. V případě, že Objednávka již byla zaplacena, Prodávající je povinen peněžní prostředky odpovídající kupní ceně vrátit do 14 (čtrnácti) dní ode dne, kdy mu Kupujícím bylo doručeno odstoupení od Smlouvy. Peněžní prostředky budou vráceny následovně:

5.7.1. u Objednávek uhrazených kartou online -> převodem na bankovní účet, ze kterého byla platba původně provedena, nebo vygenerováním voucheru v hodnotě vráceného Zboží – Kupující s tímto způsobem vrácení peněžních prostředků výslovně souhlasí,

5.7.2. u Objednávek uhrazených online převodem/vrácením peněz/bankovní kartou -> převodem na účet nebo vygenerováním voucheru v hodnotě vráceného Zboží - Kupující s tímto způsobem vrácení peněžních prostředků výslovně souhlasí,

5.8. Prodávající je oprávněn vyčkat s vrácením peněžních prostředků v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy dle čl. 5.5 až do chvíle, než mu Kupující doručí vrácené Zboží nebo doklad prokazující odeslání tohoto Zboží Prodávajícímu, ledaže se Prodávající zavázal Zboží sám vyzvednout (v takovém případě vrátí Kupujícími peněžní prostředky bez zbytečného odkladu od doručení odstoupení od Smlouvy).

5.9. Pokud bude Zboží vráceno ve stavu, ve kterém již není možné jej prodat jako nové (například s otevřeným obalem, chybějícím příslušenstvím či poničené), tak si Prodávající vyhrazuje právo na náhradu za snížení hodnoty Zboží či náhradu nákladů související s opětovným zabalením Zboží;  Prodávající je oprávněn započíst si svoji pohledávku na zaplacení této náhrady na pohledávku Kupujícího na vrácení peněžních prostředků (kupní ceny) dle čl. 5.7 těchto Podmínek.-Pokud na žádost Kupujícího bude Zboží znovu odesláno Prodávajícím, Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady na dopravu. 

5.10. V případě, že Zboží, které si Kupující objednal nemůže být ze strany Prodávajícího doručeno, tak je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě je povinen Klienta/Kupujícího o této události informovat a vrátit na účet Kupujícího částku odpovídající ceně Zboží, a to do 7 (sedmi) dní ode dne, kdy se  Prodávající o tétoinformaci dozvěděl, či od data, ke kterému Kupující výslovně vyjídřil svůj záměr Smlouvu ukončit.

5.11. Dostupnost daného Zboží bude uvedena na Stránkách.

6. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

6.1Prodávající uchová v tajnosti jakékoli informace poskytnuté Uživatelem/Zákazníkem/Kupujícím. Poskytnuté formace pak může Prodávající zveřejnit pouze za podmínek uvedených v Podmínkách.

6.2. Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nebude Kupující/Zákazník činit žádná veřejná prohlášení, propagaci, vydávat tiskové zprávy nebo jakýkoli jiným způsobem sdělovat třetím stranám informace ohledně Objednávky/Smlouvy.

6.3. Převodem informací nebo materiálů prostřednictvím těchto stránek k nim dává Kupující/Klient/Uživatel Prodávajícímu neomezený a neodvolatelný přístup, stejně jako právo tyto materiály nebo informace používat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, převádět a distribuovat. Dáváte tím také svůj souhlas s tím, že Prodávající může tyto informace, myšlenky, koncepty, know-how a techniky, které jste přes Stránky zaslali, svobodně ve svém vlastním zájmu užívat. Na Prodávajícího se nevztahují povinnosti týkající se důvěrnosti zasílaných informací, pokud není platnými právními předpisy v daném ohledu uvedeno jinak.

7. FAKTURACE - PLATBA

7.1. Ceny Zboží jsou na Stránkách uvedeny včetně DPH, v souladu s platnou legislativou.  

7.2. Cena, platební metoda a podmínky platby jsou specifikovány u každé Objednávky. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu za dodané Zboží, přičemž povinností Kupujícího je poskytnout všechny informace nezbytné k vystavení faktury v souladu s platnými právními předpisy.

7.3. Prodávající odešle Kupujícímu fakturu za Objednávku obsahující Zboží prodané Prodávajícím, stejně jako za jakékoli další platby spojené s touto Objednávkou.

7.4. Za účelem správného vystavení faktury za Objednávku má Kupující povinnost průběžně aktualizovat údaje na svém Účtu a při jakékoli změně využít přístup k dokumentům souvisejícím s každou existující Objednávkou, které nalezne ve svém zákaznickém Účtu.

7.5 Informace o platební kartě Uživatele/Kupujícího nejsou Prodávajícímu dostupné a nebudou ukládány Prodávajícím ani zpracovatelem plateb (poskytovatelem platebního systému) integrovaným na Stránkách, ale pouze institucí, která Transakce autorizuje, či jiným subjektem oprávněným poskytovat tyto služby, za účelem schraňování identifikačních údajů karty, o jejichž podstatě bude Uživatel/Kupující informován před zadáním údajů. Příjemce platby kreditní nebo debetní kartou se v bankovním výpisu Kupujícího zobrazí jako „Outletshoop.com“.

7.6. Za účelem zachování bezpečnosti Transakcí bude v některých případech Kupující při zadání platby požádán o autorizaci platby zadáním hesla k účtu či potvrzení otiskem prstu na těch mobilních zařízeních, která to umožňují. 

7.7. Z důvodů zabezpečení transakcí se Uživateli/Kupujícímu doporučuje, aby nezůstával přihlášen na Stránkách ani nenastavoval možnost automatického přihlášení na mobilních zařízeních. Není povoleno zveřejňovat přístupové heslo a doporučuje se používat silné heslo (silné heslo obsahuje například alespoň osm znaků, včetně velkých i malých písmen, číslic a zvláštních znaků). 

8. DORUČENÍ ZBOŽÍ

8.1. Podmínky doručení zboží prodané Prodávajícím jsou uvedeny v sekci Pravidla dodání. 

8.2. Prodávající se zavazuje k zajištění vhodného obalu pro odesílané Zboží a k dodání dalších průvodních dokumentů. 

8.3. Prodávající doručí zboží na území uvedená v sekci Pravidla dodání. 

8.4. Dodání zásilek

Metody dodání Produktů Prodávajícím:

- Doručení kurýrem (standardní). Poplatek za dodání objednaného Zboží je 2,90 EUR.

9. ZÁRUKA

9.1. U veškerého Zboží, s nímž Prodávající obchoduje, jsou dodržovány podmínky dohody o zárukách v souladu s platnými právními předpisy a obchodními zásadami výrobců. Zboží je nové, v původním obalu a pochází z autorizovaných zdrojů.

10. ODPOVĚDNOST

10.1. Prodávající není odpovědný za jakékoli poničení Zboží obdrženého Kupujícím, která vzniknou v důsledku plnění jakýchkoli povinností Prodávajícího ve vztahu k Objednávce, ani za škody vyplývající z používání Zboží pod dodání, zejména pak za jeho ztrátu.

10.2. Tím, že si Uživatel/Kupující vytvoří Účet, přijímá odpovědnost za zachování důvěrnosti informací o účtu (uživatelského jména a hesla), za správu přístupu k účtu a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy odpovídá za činnost prováděnou prostřednictvím svého účtu.

10.3. Vytvořením Účtu a užíváním Obsahu a/nebo tvorbou Objednávek Klient/Uživatel/Kupující výslovně a jednoznačně přijímá Podmínky Stránek v nejnovější aktualizované verzi, která je zveřejněna na Stránkách, kde dni vytvoření Účtu a/nebo použití obsahu a/nebo ke dni vytvoření objednávky.

10.4. Prodávající si vyhrazuje právo pravidelně aktualizovat a upravovat Podmínky tak, aby odpovídaly jakýmkoli úpravám v dané oblasti a podmínkám užívání Stránek či jiným změnám v právních požadavcích. Podmínky jsou pro Zákazníky/Uživatele/Kupující závazné od okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách. V případě těchto změn Prodávající zveřejní upravenou verzi Podmínek na Stránkách, jejichž obsah musí Zákazník/Uživatel/Kupující pravidelně kontrolovat. 

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Dodržujte prosím podmínky Zachování důvěrnosti týkající se zpracovávání osobních údajů, které jsou součástí Podmínek užívání. 

12. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

12.1. Tyto Stránky používají „cookies“ (malé soubory umístěné na pevném disku Klienta/Uživatele/Kupujícího) na určitých stránkách webu pro odesílání informací uložených na našem serveru, jako jsou podrobnosti o uživateli a jeho preference, za účelem vylepšení vaší uživatelské zkušenosti. Cookies jsou také užívány pro mapování chování Uživatelů na našich stránkách za účelem následné analýzy, abychom mohli našim Zákazníkům poskytovat co nejkvalitnější služby. Příspěvky, které pocházejí od třetích stran, ať už z jejich stránek, z jiného vyhrazeného odkazu nebo z tištěné adresy URL, jsou registrovány pomocí souboru cookie, který nám umožňuje zaplatit jim určité poplatky za návštěvu na našem webu. Cookies jsou ukládány v protokolech serveru a jejich obsah je uložen ve vyhrazené databázi Stránek.

12.2 Uživatelské chování Zákazníků může být anonymně zprostředkováno marketingovému týmu Prodávajícího a může být dále sdíleno s dalšími odděleními Prodávajícího za účelem vylepšení služeb zákazníkům. Za pomoci užívaných cookies Prodávající nevytváří profily jednotlivých zákazníků. 

Důležité informace o cookies, které by Kupující/Uživatel/Klienta měl znát:

- Některé z prvků služeb, které Prodávající poskytuje, jsou dostupné jen díky užívání cookies,

- Používáním cookies se Prodávající snaží pomoci identifikovat a udržovat stav připojení,

- Ve většině případů se jedná o „relační cookies“, které jsou na konci dané relace automaticky odstraněny z pevného disku, 

- Vždy máte možnost cookies odmítnout v nastavení vašeho prohlížeče, ač to může narušit vaše užívání stránek, a

- Pokud na tomto webu hostujeme jakýkoli obsah třetích stran, můžete se na daných stránkách setkat s cookies třetích stran, které Prodávající neovládá.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za neplnění svých smluvních závazků, pokud je takové nedodržení závazků včas a/nebo řádně, zcela nebo částečně, způsobeno událostí vyšší moci. Touto vyšší mocí rozumíme nepředvídatelnou událost, která existuje mimo kontrolu smluvních stran a které se nelze vyhnout.

13.2. Pokud do 15 (patnácti) dnů od data jejího uskutečnění příslušná událost neskončí, má každá strana právo oznámit druhé straně úplné ukončení Smlouvy, aniž by kdokoli z nich mohl požadovat náhrady škod. 

14. PLATNÉ PRÁVO - JURISDIKCE

14.1. Smlouva se řídí platnými právními předpisy a těmito Podmínkami. Případné spory mezi Prodávajícím a Uživatelem/Kupujícím budou řešeny smírně, a pokud to nebude možné, budou spory řešeny příslušnými soudy. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).