Zásady ochrany osobních údajů

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. Zájemce o koupi stejně jako kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.3. Zájemce o koupi stejně jako kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje či při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.5. Zpracováním osobních údajů zájemce o koupi či kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu dotčených osob předávány třetím osobám.
1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.8. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
· 1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
· 1.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
2.1. Zájemce o koupi či kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.
2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
3. DORUČOVÁNÍ
3.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, naše společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).
4.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
4.3. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na emailu: infocz@outletshoop.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
4.5. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
4.6. Kontaktní údaje Prodávajícího: infocz@outletshoop.cz nebo prostřednictvím smluvního partnera: RP SERVICES, s.r.o., P.O.BOX 54 252 29, Dobřichovice, Česká Republika.
DODATEČNÁ USTANOVENÍ
Politika ochrany soukromí
Tuto webovou stránku provozuje a řídí společnost Telemedia Holding Ltd., 1012 Budapest, Márvány u. 17., Hungary (HU12354454). Tato politika ochrany soukromí vysvětluje, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní informace. Používáním naší stránky udělujete souhlas s touto politikou ochrany soukromí. V případě jakýchkoliv dotazů o této politice ochrany soukromí nebo o této stránce nás neváhejte kontaktovat.
Rozsah
V této politice ochrany soukromí je uvedeno, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními informacemi pro účely našich služeb dostupných na této webové stránce (dál jen jako „stránka“). Používáním této stránky nebo registrací udělujete souhlas s podmínkami této politiky ochrany soukromí a výslovně souhlasíte se sběrem, uchováváním, používáním a poskytnutím vašich osobních informací tak, jak je to popsáno v této politice ochrany soukromí.
Sběr
Stránku si můžete prohlížet bez odhalení vaší totožnosti nebo uvedení jakýchkoliv informací o sobě. Poskytnutím svých osobních informací přestáváte být pro nás anonymní. Jestliže se nám rozhodnete osobní informace poskytnout, souhlasíte s převedením a uložením těchto informací na naše servery nacházející se v Maďarsku. V případě uchovávání citlivých údajů se tyto uchovávají v zašifrované formě čitelné pouze programy, které jsou chráněny heslem a přístupovým bodem.
Jsme oprávněni sbírat a uchovávat následující osobní informace:
e-mailová adresa, poštovní adresa;
data kreditní/debetní karty;
informace o transakcích na základě vašich aktivit na stránce, jako je například zadávání nabídek, nákupy a obsah, který vytvoříte nebo který souvisí s vaším účtem;
dodací, fakturační a další informace, které poskytnete s cílem zakoupení nebo dodání položky;
diskuse, chaty, řešení sporů, korespondence prostřednictvím stránky a nám zaslaná korespondence;
přihlašovací data počítače, statistika zobrazení stránky, provoz (traffic) na stránce a reklamní údaje; a
další informace včetně vaší IP adresy, prohlížeče, operačního systému, názvu domény a času a dalších standardních informací v rámci webového deníku.
Členské informace
Můžete se zaregistrovat a zároveň stát členem bez jakéhokoliv poplatku nebo povinnosti pro vás. U registrace člena je zájemce povinen zadat e-mailovou adresu a heslo (dál jen jako „členské informace“). Když se stanete členem, přidělíme vám zákaznické číslo a uložíme si datum vzniku členství. Na členském formuláři se můžete rozhodnout odhlásit se z odběru jakýchkoliv novinek, které rozesíláme. Jestliže je u registrace neodhlásíte, novinky vám budou zasílány po jejich vytvoření. Každá novinka obsahuje možnost odhlášení jejich odběru do budoucna. Tato informace je k dispozici našemu operačnímu a marketingovému oddělení. Veškeré vaše aktivity na stránce se budou dát vystopovat k vašemu zákaznickému číslu.
Kontaktní informace
Při uzavírání prodeje požadujeme krom členských informací rovněž určité kontaktní informace. Tím se vaše členské záznamy rozšiřují o vaše jméno, adresu a telefonní číslo.
Dodací informace
Abychom mohli zboží dodat, potřebujeme dodací informace, a proto od vás budeme požadovat jméno, dodací adresu a telefonní číslo. Tyto informace můžeme poskytnout jakékoliv kurýrské společnosti, kterou využijeme k doručení zboží.
Údaje o kreditní/debetní kartě
U úhrady za zboží nebo služby prostřednictvím kreditní karty požadujeme zadání čísla vaší kreditní karty, její platnost, typ (MasterCard, Visa atd.), jméno držitele karty a bezpečnostní kód karty. Tyto informace jsou zadávány přímo na stránce hostované naším poskytovatelem služeb zpracování plateb kreditní kartou, jenž má certifikaci PCI DSS Level 1 a jenž tyto informace uchovává v zašifrovaném formátu a nám poskytuje pouze „token“, který si my uložíme a použijeme na spárování karty v dané transakci. Poskytne nám také prvních šest a poslední čtyři číslice čísla karty, název držitele karty a platnost, což si uložíme, abychom vám pomohli identifikovat kartu, kterou byste v budoucnu mínili použít. Nikdy si neukládáme celé číslo kreditní karty. Jelikož používáme systém s „tokenem“, není nutné poskytovat data o kartě našemu operačnímu personálu a nikdo z našeho personálu tak nemůže získat kompletní údaje o kreditní kartě.
Informace o objednávce
Po zadání objednávky vedeme záznamy o druhu zakoupeného předmětu / druzích zakoupených předmětů, množství, ceně a jakýchkoliv dodacích nákladech. Za účelem analýzy si uchováváme také datum zadání objednávky a datum jejího odeslání. V souhrnné, nekonkrétní formě se tyto informace můžou poskytnout našim obchodním partnerům ve formě analýzy nebo výplaty honorářů a/nebo licencí v rámci dodávky takového zboží. Na konci procesu zadávání objednávky vás můžeme požádat, abyste poskytli jednoduché marketingové informace, které nám pomůžou naše podnikání rozvíjet. Můžete se rozhodnout tyto informace neposkytnout.
Použití
Naším primárním záměrem v rámci sběru osobních informací je umožnit platbu kreditní nebo debetní kartou a zajistit vám bezpečný, hladký, efektivní a na míru šitý zážitek. Souhlasíte, že vaše osobní informace můžeme použít k následujícím účelům:
poskytnutí služeb a vámi požadované zákaznické podpory;
řešení sporů, inkaso poplatků a řešení problémů;
zabránění potenciálně zakázaným nebo nelegálním aktivitám a k uplatnění našich politik a všeobecných podmínek prodeje;
Jestliže se přihlásíte k odběru novinek, tak i pro tyto účely:
přizpůsobení, měření a zkvalitnění našich služeb a obsahu a rozložení naší stránky;
poskytování informací o cíleném marketingu, aktualizacích služeb a propagačních nabídkách na základě vašich komunikačních preferencí; a
porovnání informací kvůli přesnosti a jejich ověření u třetích stran
Poskytnutí vašich informací
Osobní informace můžeme poskytnout v případě reagování na zákonné požadavky, uplatnění našich předpisů, reagování na tvrzení, že cena nebo jiný obsah porušuje práva třetích stran nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti třetí strany.
Vaše osobní informace můžeme poskytnout i následujícím subjektům:
členům naší firemní rodiny s cílem pomoct odhalit a zabránit potenciálně nezákonným činům a poskytnout společné služby (naše přidružené společnosti je nabídnou pouze uživatelům, kteří si tyto služby vyžádají);
smluvním poskytovatelům služeb, kteří se zúčastňují na našich obchodních operacích, jako je kupříkladu vyšetřování podvodů, inkaso pohledávek, plnění objednávky, přeprava, programy odměn a co-branded kreditní karty;
dalším třetím stranám v případě, že nás výslovně požádáte, abychom jim vaše informace poslali, nebo o kterých jste byli výslovně informováni při využití konkrétní služby a dáte k tomu souhlas;
příslušníkům donucovacích orgánů nebo jiným státním úředníkům v reakci na ověřený požadavek související s trestním vyšetřováním nebo údajně nezákonnou aktivitou, v kterýchžto případech poskytneme jméno, město, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID historii uživatele, stížnosti na podvod a historii nabídek; a
pokud právoplatně odčleníme část nebo celé naše podnikání, vaše informace se můžou převést s odčleněnou častí podniku.
Soubory Cookie
Na jistých místech stránky používáme soubory „cookie“ (malé soubory umístněné na pevný disk počítače) jako referenci na informace uložené na našem serveru, jako jsou například údaje o členovi a jakékoliv preference s cílem zlepšit vaši zkušenost s naší stránkou. Soubory cookie se rovněž používají ke sledování chování uživatele na naší stránce k analytickým účelům, což nám umožňuje zkvalitňovat naše služby zákazníkům. Odkazy třetích stran na naši stránku buď z jejich webové stránky, z vyhrazeného propojení na jiném místě nebo z vytištěné URL se zaznamenávají pomocí souborů cookie a díky tomu můžeme uhradit provizi subjektu, který nás odkázal, za vaši návštěvu na naší stránce. Soubory cookie se ukládají v záznamech serveru a jejich obsahy se ukládají v databázi stránky. Chování u prohlížení můžeme v anonymní formě poskytnout našemu marketingovému a operačnímu personálu a může se poskytnout jakékoliv obchodní straně v zájmu zkvalitnění našich služeb. Soubory cookie nepoužíváme na vytváření profilů jednotlivých zákazníků.
Je několik důležitých věcí, které byste o souborech cookie měli vědět, a to:
nabízíme jisté funkce, jež jsou dispozici výhradně s použitím souborů cookie;
soubory cookie nám pomáhají identifikovat vás a udržet vás přihlášené;
většina cookies má platnost, jen dokud jste na stránce, což znamená, že se z vašeho pevného disku automaticky vymažou, když stránku opustíte;
pokud to váš prohlížeč umožňuje, soubory cookie můžete vždy odmítnut, i když to může mít dopad na vaše používání naší stránky; a
v případě, že na této stránce hostujeme obsah jakékoliv třetí strany, může se stát, že na jistých místech této webové stránky narazíte na cookies třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou.
Odhlášení se z odběru
Jestliže se chcete z odběru našich e-mailů odhlásit, klikněte na propojení na konci kteréhokoliv z našich marketingových e-mailů a budete odhlášeni z odběru veškeré e-mailové komunikace.
Třetí strany
Krom případů výslovně uvedených v této politice ochrany soukromí se tento dokument vztahuje pouze na používání a zveřejnění informací, které od vás sesbíráme. Osobní informace, jež s námi nesouvisí, nikdy nedáváme ani neposkytujeme třetí straně. Údaje nashromážděné z informací a vyjádřené všeobecným a neosobním způsobem se můžou třetím stranám poskytnout s cílem zkvalitnění našich služeb pro zákazníky.
Propojení na jiné webové stránky
Na naší stránce se můžou nacházet hypertextová propojení (link) na jiné webové stránky. Kliknutím na některé z těchto propojení klikáte na jinou webovou stránku. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli politiku ochrany soukromí těchto propojených webových stránek, jež se může od naší politiky lišit. Když naši webovou stránku opustíte a vstoupíte na jinou webovou stránku, nemůžeme být již odpovědni za ochranu soukromí nebo ochranu jakýchkoliv informací, které takto převedete nebo poskytnete.
Přesnost naší stránky
Vynakládáme maximální úsilí na zabezpečení přesnosti naší stránky z hlediska jejího provozu, jakož i obsahu. Pokud objevíte jakoukoliv chybu nebo opomenutí, informujte nás prosím na: infocz@outletshoop.cz
Změny naší politiky ochrany soukromí
Vyhrazujeme si právo naší politiku ochrany soukromí časem měnit v souladu s rozvojem našeho podnikání. Pokud tuto politiku upravíme, upravenou politiku umístíme na naší stránce. Tyto změny naší politiky ochrany soukromí automaticky nabudou účinnost okamžitě po umístnění příslušných změn na naší webové stránce.
Kontaktujte nás
Používáním naší stránky udělujete svůj souhlas s touto politikou ochrany soukromí. Souhlasíte se sběrem a používáním těchto informací tak, jak je uvedeno výše. V případě jakýchkoliv dotazů o této politice ochrany soukromí nebo stránce nás kontaktujte na e-mailové adrese: infocz@outletshoop.cz