Pravidla propagační hry

Podmínky propagační spotřebitelské soutěže internetového obchodu OutletShoop.com

I. Propagační spotřebitelské soutěže internetového obchodu OutletShoop.com

I.1. Účelem propagační spotřebitelské soutěže  internetového obchodu OutletShoop.com (dále jen: „Hra“ nebo „Soutěž“) je propagace internetového obchodu www.outletshoop.com (dále jen: „Obchod“). 

I.2 Organizátor Hry:

Společnost: Telemedia Holding Ltd.,
Daňové identifikační číslo (DIČ): HU12354454
Sídlo společnosti: 1012 Budapest, Márvány u. 17., Hungary
Email: infocz@outletshoop.com

(dále jen „Společnost“)

I.3. Hra začíná 15. září 2021 a končí 14. září 2022. Odehrává se v rámci daných k tomu určených pořadů živého televizního vysílání. Společnost Hry si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, zrušit či dále rozšířit. 

II. Způsobilost

II.1 Účastníci Hry (Soutěžící) svou účastí ve Hře automaticky souhlasí s těmito podmínkami Hry.

II.2 Hry se mohou účastnit výhradně Soutěžící – občané České republiky, kteří se fyzicky nacházejí v České republice – mají zde doručovací adresu, dovršili 18 let věku a zakoupili si digitální kupón Obchodu jakýmkoli z níže uvedených způsobů.  

II.3 Zaměstnanci Společnosti, producenta programu, televizních stanic, kde se Hra bude vysílat (dále jen „Televize“), Společností poskytujících mobilní či pevné telefonní služby, mateřských, dceřiných a přidružených společností, jejich zástupci, představitelé, propagační a reklamní agentury nebo kterékoliv jejich z přidružených či přičleněných společností, jejich rodinní příslušníci (včetně vzdálených rodinných příslušníků) a kterékoliv další osoby zamítnuty Společností (souhrnně „Osoby vyloučené ze soutěže“) nejsou způsobilí a nemohou se tedy do Hry zapojit. 

III. Propagační soutěžní Hra

III.1. Hry se může účastnit každý, kdo si zakoupí digitální kupón Obchodu (dále jen „Digitální kupón“ a „Soutěžící“). Platba za Digitální kupón je možná různými způsoby, například kreditní či debetní kartou, prostřednictvím PayPal či poplatkem strhnutým poskytovatelem telefonních služeb. Podrobnosti stanoví příslušná kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej Digitálního kupónu.

III.2 Hry se její účastníci (Soutěžící) po zakoupení digitálního kupónu dále účastní zdarma. Účast ve Hře tedy není žádným způsobem zpoplatněna.

III.3. Hra může probíhat v řadě televizních programů živého televizního vysílání (dále jen „Program“ či „Programy“) ve vysílacích hodinách vybraných televizních stanic, a to zejména v Programech ______. 

III.4 Na základě náhodného výběru bude jeden ze Soutěžících (kupujících Digitálního kupónu) vybrán, aby odpovídal (hrál Hru) v živém přenosu Programu (dále jen „Zvolený soutěžící“). V rámci daných Programů bude Zvolený soutěžící odpovídat na vědomostní otázky. Pokud Zvolený soutěžící odpoví na všechny otázky správně v souladu s odstavcem VI., pak tento Zvolený soutěžící obdrží výhru (cenu) (dále jen „Výherce“).

IV. Digitální kupóny

IV.1 Zakoupení Digitálního kupónu je nutnou podmínkou pro účast v soutěžní Hře. 

Hry se její účastníci (Soutěžící) po zakoupení Digitálního kupónu účastní zdarma. Zakoupené Digitální kupony mohou být použity pouze k zakoupení zboží z internetového Obchodu outletshoop.com. V ceně zboží z Obchodu není zahrnuta doprava, která musí být při uplatnění Digitálního kupónu uhrazena zvlášť.

IV.2 Digitální kupóny mohou být zakoupeny platbou prostřednictvím kreditní či debetní karty nebo poplatkem strhnutým poskytovatelem telefonních služeb nebo jiným způsobem umožněným Společností. Podrobnosti stanoví příslušná kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej Digitálního kupónu.  

Kterékoli z  telefonních čísel užívaných k nákupu Digitálního kupónu a/nebo k účasti ve Hře se může kdykoli změnit, platné bude vždy telefonní číslo uvedené v příslušném televizním Programu. Poplatek za jeden uskutečněný hovor (tj. cena za zakoupení jednoho Digitálního kupónu) činí za hovor z pevné linky 1,45 € (včetně DPH) a za hovorz mobilního telefonu 2 € (včetně DPH). Uskutečnění hovoru nebo nákup digitálního kupónu nezaručuje Soutěžícímu spojení s televizním studiem či postup do živého vysílání Programu.

V. Výhry a ceny

V.1 Výhry a ceny u každé z Her, přesná částka hotovostních výher, popis výher a cen a tržní hodnota nepeněžních výher a cen budou vždy vyhlášeny moderátorem Programu na začátku propagační soutěžní Hry. 

V.2 Společnost nezaručuje výhru ve Hře, ani to, že v každém Programu bude nějaký Výherce. Společnost výslovně upozorňuje, že může dojít k situaci, kdy Hra nebude mít žádného výherce, a to zejména v případě, že žádný Soutěžící nebude přepojen do studia (do živého přenosu Programu) či pokud žádný Soutěžící v živém přenosu Programu neodpoví správně vědomostní otázky.

V.3 Hotovostní výhry budou vyplaceny bankovním převodem na účet uvedený Soutěžícím.

V.4 Právo Výherce na obdržení výhry či ceny není převoditelné na třetí osobu ani směnitelné s třetí osobou.

V.5 Možná výhra či cena bude u každé Hry popsána na začátku Programu a může být navýšena či rozšířena v průběhu Programu. Společnost může kdykoli před výběrem Soutěžícího pouze na základě vlastního uvážení vybrat jakoukoli jinou výhru či cenu z kategorie cen o vyšší hodnotě.

VI. Výběr Výherce Hry

VI.1 Zvolený soutěžící, který bude přepojen do televizního studia (do živého přenosu Programu), bude náhodně vybrán ze všech Soutěžících během herního kola; „Herní Kolo“ je časový úsek od vybrání předchozího Zvoleného soutěžícího do vybrání Zvoleného soutěžícího, který je vybírán v právě probíhajícím herním kole (dále jen „Herní Kolo“). Herní Kolo může skončit též na základě rozhodnutí Společnosti či moderátora Programu; Herní Kolo v takovém případě skončí okamžikem, kdy moderátor Programu skončení Herního Kola oznámí v televizním vysílání Programu.

VI.2 Zvolený soutěžící může vyhrát správným zodpovězením otázky, kterou mu položí moderátor Soutěže. Pokud na soutěžní otázku Zvolený soutěžící odpoví správně, vyhraje garantovanou hotovostní výhru a může se okamžitě účastnit také bonusové složky Hry v případě, že moderátor soutěže bonusovou složku (cenu) Hry (viz čl. VII) vyhlásí a navrhne ji Soutěžícímu.

VI.3 Každý, kdo si koupí Digitální kupón, má stejnou šanci stát se Zvoleným soutěžícím a dostat se (být přepojen) do živého vysílání Programu.

Proces výběru Zvoleného soutěžícího probíhá následovně. Ke každému nákupu Digitálního kupónu bude náhodně přiřazeno číslo větší než 0 a menší než 1. Na konci každého Herního Kola se Soutěžící, kterému bylo přiřazeno nejmenší číslo, stane Zvoleným soutěžícím a Společnost se s ním telefonicky spojí za účelem přepojení do televizního studia (živého vysílání Programu).

VI.4 Po skončení Herního Kola objednávkový systém Společnosti nepřijímá nové nákupy Digitálních kupónu pro dané Herní Kolo. Všechny nákupy uskutečněné po ukončení daného Herního Kola budou převedeny do následujícího Herního Kola, a to bez ohledu na to, zda již Zvolený soutěžící daného Herního Kola byl přepojen do televizního studia (živého vysílání Programu) či ne. Pouze Soutěžící, kteří uskutečnili svůj nákup v rámci daného Herního Kola mohou být vybráni a přepojeni do televizního vysílání (do živého vysílání Programu) daného Herního Kola. Pokud televizní vysílání Programu skončí před ukončení Herního Kola, dané Herní Kolo je pozastaveno až do příštího televizního vysílání Programu, které se bude odehrávat v podobném čase, a pozastavené Herní Kolo pak v rámci dalšího vysílání pokračuje.

VI.5 Společnost či jí pověřená osoba Zvoleného soutěžícího telefonicky zkontaktuje na telefonním čísle uvedeném Zvoleným soutěžícím při nákupu Digitálního kupónu a požádá ho, aby zůstal na telefonní lince, dokud nebude hovor přepojen do televizního studia (živého vysílání Programu). Pokud nebude možné Zvoleného soutěžícího z jakéhokoli důvodu na uvedeném telefonním čísle zastihnout (včetně, ovšem ne výhradně za situace obsazené telefonní linky Zvoleného soutěžícího, oznámení operátora o neexistujícím telefonním čísle, záznamníku, nedostupného telefonního čísla či kvůli technickým obtížím telefonní linky), bude místo něj zvolen další Soutěžící na základě dalšího nejnižšího pořadového čísla, a takto nově vybraný Zvolený soutěžící pak bude telefonicky kontaktován a přepojen do televizního studia (živého vysílání Programu).

VI.6 Pokud Zvolený soutěžící po svém přepojení do televizního studia na herní otázku moderátora Programu odpoví nesprávně, může být v dalším Herní Kole zvolen jiný Zvolený soutěžící, nebo může být Hra moderátorem Programu přerušena a nahrazena jinou Hrou, Společnost či moderátor Programu může Hru zrušit a nahradit jinou Hrou, nebo může moderátor Programu Hru bez náhrady ukončit; Hra v takovém případě skončí, je nahrazena, či přerušena okamžikem, kdy moderátor Programu tuto skutečnost oznámí v televizním vysílání Programu. 

VI.7 Pokud Zvolený soutěžící po svém přepojení do televizního studia na herní otázku moderátora Programu odpoví správně, tak Zvolený soutěžící získává cenu, kterou vyhlásil moderátor Programu. Cena je uvedena na televizní obrazovce v průběhu vysílání Prgramu a je vyhlášena moderátorem Programu. 

VI.8 Společnost nenese odpovědnost za problémy spojené s televizním či telefonním připojením ani za jiné technické potíže či poruchy jakéhokoli typu. Všechny přerušené, nesrozumitelné či nepřijaté příspěvky od Soutěžících budou považovány za neplatné.

VII. Nepovinná bonusová složka Hry

VII.1 Zvolenému Soutěžícímu, který moderátorovi Programu správně zodpoví herní otázku, může moderátor Programu nabídnout možnost vyhrát dodatečnou peněžitou cenu v rámci bonusové složky hry. Na účast v bonusové složce Hry nemá Zvolený soutěžící nárok.

VII.2 Bonusová složka Hry se hraje na tabulce o 16 herních polích. Tyto pole jsou očíslovány od 1 do 16. Čtyři z těchto herních polí ukrývají stejné symboly, které jsou zakryté. Zvolený soutěžící si vybere čtyři pole, která budou následně odkryta. Pokud se symboly na vybraných čtyřech herních polích shodují, považuje se tato volba Zvoleného soutěžícího za správnou odpověď v bonusové složce Hry. Jakákoliv jiná odpověď je nesprávná.

VII.3 Pokud Zvolený soutěžící správně zodpoví otázku bonusové složky Hry, vyhraje bonusovou výherní cenu, kterou obdrží navíc, spolu s původní cenou Hry.

VII.4 Pokud bude odpověď Zvoleného soutěžícího na otázku bonusové složky Hry nesprávná, zůstává mu původní cena z prvního kola Hry (ze základní složky Hry), neobdrží však žádnou cenu navíc z bonusové složky Kry; V tomto případě již nikdo nedostane šanci zodpovědět příslušnou otázku této bonusové složky Hry znovu a nedostane ani žádnou jinou cenu za tuto otázku této bonusové složky Hry.

VII.5 Aby se mohl Zvolený soutěžící účastnit bonusové složky Hry a zodpovědět otázku bonusové složky Hry (dále jen „Bonusová otázka“), musí v sledovat živé vysílání televizního Programu v daný čas, kdy se jej moderátor na bonusovou otázku ptá.

VII.6 Rozhodnutí Společnosti nebo jí pověřené osoby, zejména moderátor Programu, o tom, jestli byla odpověď na danou otázku správná, je konečné. Společnost nebo jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu, má právo stanovit časový limit, ve kterém musí Soutěžící Bonusovou otázku zodpovědět. Pokud Soutěžící Bonusovou otázku nezodpoví v daném časovém limitu, je jeho odpověď považována za nesprávnou. 

VII.7 Společnost nebo jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu má právo, na základě svého uvážení, diskvalifikovat ze Hry příspěvky osob:

(i) které neprokázaly právo účastnit se Hry v souladu s jejími podmínkami,

(ii) které ovlivňovaly herní proces, podílely se na jeho ovlivňování či z ovlivnění samy těžily,

(iii) jejichž příspěvek nesplňoval podmínky Hry, či

(iv) které se podle Společnosti nebo jí pověřené osoby pokoušely o manipulaci Hry.

VII.8 Každý Zvolený soutěžící pro případ svého vítězství ve Hře svou účastí ve hře automaticky souhlasí se zveřejněním svého jména, vzhledu, obrázků či hlasu (včetně jakýchkoli fotografií, videozáznamů a nahrávek), osobních informací, místa narození (města či kraje), a to prostřednictvím jakýchkoli sdělovacích prostředků, kdykoli a kdekoli, bez ohledu na geografická omezení, bez nároku na odměnu, za účelem marketigové propagace, propagace daného televizního Programu, stanice, Společnosti či jakýchkoli jejich produktů. 

VIII. Vyhlášení a ověření identity Výherce

VIII.1 VýherceHry bude vyhlášen v živém televizním vysílání Programu a telefonicky, jeho křestní jméno a město původu bude zveřejněno na internetových stránkách OutletShoop.com. Výherce je povinen poskytnout Společnosti nebo jí pověřené osobě svůj doklad totožnosti, prokázat svůj věk a předložit doklad o svém bankovní účtu, kreditní kartě či telefonním čísle, skrze které zakoupil Digitální kupón. Není povoleno sdílení bankovního účtu, kreditní karty či telefonu za účelem účasti v soutěži. V případě rozporu ohledně identity Soutěžícího, resp. Výherce, bude považován za Soutěžícího, resp. Výherce, vlastník daného bankovního účtu, kreditní karty či telefonní linky/telefonního čísla. 

VIII.2 Zvolený soutěžící zvolí v rámci telefonické konverzace s Moderátorem Programu svou odpověď, která bude odeslána jako odpověď na otázku v rámci Hry či Bonusovou otázku. Moderátor pak (na základě uvedených podmínek Soutěže) Výherci udělí cenu, kterou vyhrál správným zodpovězením soutěžní otázky. Výherce se může, na základě vlastního uvážení, o tuto peněžní cenu rozdělit s jakoukoli třetí stranou, která mu napomohla ke správné odpovědi. Pořadatel nevstoupí do žádného sporu ohledně přerozdělení výhry mezi Soutěžícími či třetími osobami. 

VIII.3 Společnost nebo jí pověřená osoba ověří identitu Soutěžícího poté, co Soutěžící správně zodpověděl otázku v rámci Hry či Bonusovou otázku (v případě, že na zodpovězení Bonusové otázky dojde). Výherce, bude požádán, aby uvedl své celé jméno, adresu a další informace nutné k ověření jeho identity. Pokud nebude možné ověřit identitu Výherce, nárok Výherce na výhru či  cenu nevznikne. 

VIII.4 Za účelem nabytí práva na jakoukoli výhru či cenu musí Soutěžící, resp. Výherce, na základě žádosti Společnosti či jí pověřené osoby, vyplnit a podepsat Formulář způsobilosti, kterým potvrzuje, že je způsobilý cenu převzít; Zřeknutí se odpovědnosti a/nebo Formulář o odškodnění ve prospěch Společnosti a/nebo jakéhokoli subjektu spojeného s Hrou, na základě rozhodnutí Společnosti. Soutěžícímu, resp. Výherci, který tyto podmínky nedodrží, nárok na výhru či cenu nevznikne. 

VIII.5 Pokud kteroukoli výhru či cenu Soutěžící během hry prohraje, vrátí se vždy zpět mezi ostatní výherní ceny a po dobu konání Hry může být znovu použita. 

IX. Všeobecná ustanovení

IX.1 Návod ke Hře poskytne vždy moderátor televizního Programu během televizního vysílání. Instrukce v rámci návodu moderátora budou tímto uvedeny formou odkazu a daný návod bude považován za část podmínek Hry. V případě sporu ohledně kteréhokoli aspektu Hry, včetně jejího provedení či správného řešení všech otázek, bude rozhodnutí Společnosti či jí pověřené osoby, zejména moderátora, konečné a závazné. Veškeré pokyny k účasti a informace o cenách zveřejněné Společností či jí pověřenou osobou, zejména moderátorem, jsou součástí těchto podmínek.

IX.2 Soutěžící se bezpodmínečně zavazují k dodržování pravidel a rozhodnutí Společnosti či jí pověřené osoby, zejména moderátora Programu, která budou konečná a závazná ve všech aspektech Hry. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit na základě vlastního uvážení, aniž by tyto úpravy výrazně měnily podmínky Hry. 

IX.3 Společnost nepřebírá odpovědnost za jakoukoli daňovou povinnost vzniklou v důsledku či v souvislosti s účastí Soutěžícího ve Hře.

IX.4 Společnost či jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu, si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžícího ze Hry v případě, že dle uvážení Pořadatele Soutěžící porušuje podmínky hry, či

(i) obtěžuje, ohrožuje, zneužívá nebo vyhrožuje kterémukoli Soutěžícímu, Společnosti či moderátorovi Programu,

(ii) nesplňuje svou účastí podmínky Hry, či

(iii) podílí se na jakékoli další činnosti, která je podle výhradního názoru Společnosti či jí pověřené osoby, zejména moderátora Programu, považována za rušivou.

IX.5 Společnost či jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu, si vyhrazuje právo kdykoli diskvalifikovat kteréhokoli Soutěžícího, který

(i) nesplňuje oficiální podmínky Hry,

(ii) poskytl nepravdivé osobní informace, včetně (ovšem nikoli výhradně) v podobě nesprávného telefonního čísla,

(iii) neposkytne včas Společnosti nebo jí pověřené osobě průkaz totožnosti či další informace týkající se jeho způsobilosti k účasti ve Hře,

(iv) poruší proces vstupu do Hry či využije jakékoli technologie, díky které získá nefér výhodu oproti ostatním Soutěžícím, včetně (ovšem nikoli výhradně) v podobě hardwaru či softwaru umožňující zrychlené volání, služby automatického volání, využití skript, maker, robotických či jiných nekalých způsobů připojení,

(v) zapojí se do podvodného jednání včetně (ovšem nikoli výhradně) použití technologií, které mu umožní vyhnout se placení daní, nebo

(vi) bude se vyjadřovat nevhodným či vulgárním způsobem v živém vysílání Programu.

X. Omezení odpovědnosti

Společnost, jí pověřené osoby, jakož i další osoby podílející se na provozu Soutěže a další přidružené osoby nenesou a nebudou nést odpovědnost za:

(i) příspěvky do Soutěže, které přišly příliš pozdě, ztratily se, byly poškozené, neúplné, chybné, nesrozumitelné či neodpovídaly podmínkám Hry,

(ii) technické obtíže či poruchy spojené s telefonní linkou, internetovým připojením, užívaným hardwarem, softwarem či počítačem,

(iii) poruchy nebo potíže s přenosem, počítačovými systémy, telefonními linkami, selhání, chyby či jiné poruchy hardwaru nebo softwaru, počítače nebo telefonního spojení, ať už z technických důvodů či z důvodu lidské chyby,

(iv) jakékoli další události mimo odpovědnost a/nebo kontrolu Společnosti, jí pověřené osoby nebo jiné osoby podílející se na provozu Soutěže, které mohly způsobit narušení či zhoršení průběhu Hry,

(v) jakákoli zranění, ztrátu majetku či jeho poškození, které způsobila výhra či  cena či které vyústily z jejího přijetí, držení, užívání či nesprávného použití, z účasti ve Hře či jakéhokoli poškození hardwaru či sofrwaru počítače nebo mobilního telefonu Soutěžícího, které vzniklo přímo či nepřímo na základě vstupu na webovou stránku týkající se Hry, či

(vi) jakékoli tiskové, typografické chyby nebo chyby týkající se vysílání v kterémkoli z materiálů spojených s oficiálními pravidly nebo samotnou Hrou.

Společnost či jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu, si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zrušit, změnit nebo ukončit jakoukoli probíhající Hru a neudělit ceny v případě výskytu počítačového viru, neoprávněného technického zásahu nebo selhání systému, které by narušily správu nebo správnost Hry. Společnosti, jí pověřené osoby nebo jiné osoby podílející se na provozu Soutěže nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění účastníků či jakýchkoli jiných osob související nebo vyplývající z užívání či stažení materiálů nebo softwaru v souvislosti s touto Hrou. Pokud je z jakéhokoli důvodu, jakýmkoli způsobem narušen průběh nebo správa Hry (včetně důvodu vandalismu, výpadků sítě, přírodních katastrof, občanských nepokojů, stávek, počítačových chyb nebo virů, manipulačních či technických poruch), Společnost a jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu,  si vyhrazuje právo Hru zrušit, ukončit, upravit, pozastavit nebo znovu spustit, a to se souhlasem úřadů, které vydaly povolení k její realizaci. 

Společnost nepřebírá žádnou zodpovědnost za:

(i) jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení nebo zpoždění v provozu nebo přenosu jakékoli komunikace, včetně veškeré komunikace v podobě textových zpráv SMS zaslaných pořadateli či kterémukoli Soutěžícímu, bez ohledu na to, zda je způsobena problémy s připojením nebo komunikační sítí, počítačovými systémy, softwarem, poskytovateli internetových služeb, přetížením sítí či jakýmkoli jiným způsobem,

(ii) jakoukoli krádež, neoprávněný přístup či změny pramenící z dané komunikace,

(iii) jakýkoli problém nebo technickou poruchu kteréhokoli počítačového systému či jiného vybavení používaného ke správě Hry, či

(iv) jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou být sděleny v průběhu Hry (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin či z jiných důvodů).

V rozsahu povoleném zákonem se Společnost, jí pověřené osoby, jiné osoby podílející se na provozu Soutěže, jakož i zaměstnanci těchto osoba (dále jen „Příslušné strany“) zříkají veškeré odpovědnost za jakékoli ztráty (včetně jakéhokoli poškození, reklamace, jiné škody, dalších nákladů nebo výdajů), kterou utrpí nebo která vznikne kterémukoli Soutěžícímu nebo jiné osobě. Která:

(i) je jakýmkoli způsobem spojena s Hrou či výhrou či cenou, nebo

(ii) je jinak v důsledku šíření jakéhokoli programu souvisejícího s Hrou nebo zveřejnění jakýchkoli materiálů souvisejících s Hrou, včetně prohlášení moderátora Programu, zaměstnanců, jiných zaměstnanců nebo jakékoli jiné osoby, utrpěla:

 (a) jakékoli nepřímé, ekonomické či následné ztráty

 (b) jakékoli ztráty vyplývající nebo způsobené nedbalostí dané osoby,

 (c) jakoukoli odpovědnost za zranění nebo smrt.

Společnost či jí pověřené osoby nenesou žádnou odpovědnost vůči kterémukoli ze Soutěžících nebo Zvolených Soutěžících v případě, že bude kdykoli během hry telefonický hovor s touto osobou přerušen, narušen nebo jakýmkoli způsobem ovlivněn okolnostmi, které Společnost, jí pověřené osoby nebo jiné osoby podílející se na provozu Soutěže nemohou ovlivnit. V takovém případě bude takový Zvolený soutěžící ze hry vyřazen a Společnost či jí pověřená osoba, zejména moderátor Programu, si vyhrazuje právo vybrat jiného Zvoleného soutěžícího.

VYSOKÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH NEBO TECHNICKÉ POTÍŽE V SYSTÉMU MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE DOČASNĚ NEBUDE MOŽNÉ SE HRY ZÚČASTNIT, PŘÍPADNĚ ŽE NASTANE ČASOVÁ PRODLEVA PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SOUTĚŽÍCÍCH. POKUD VÁŠ PŘÍSPĚVEK NEBUDE VČAS  PŘIJAT K ÚČASTI V DANÉM KOLE, POŘADATEL NENESE ZA TYTO OBTÍŽE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

XI. Platné zákony: omezení odpovědnosti

Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s tím, že podmínky soutěže se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a:

(i) v případě jakéhokoli sporu, reklamace nebo dalších jednání vyplývajících nebo souvisejících s tímto programem, výkladu oficiálních podmínek a pravidel Hry či udělených výher či cen budou řešeny individuálně, bez použití jakékoli formy kolektivní žaloby, a výhradně příslušnými soudy v České republice;

(ii) Právo na náhradu jakékoli případné újmy či na jakékoli jiné nároky Soutěžících souvisejících s účastí ve Hře, na které Soutěžícím vzniklo právo z důvodu zaviněného porušení povinností Společnosti, je omezeno výší nákladů, které Soutěžící skutečně vynaložili v souvislosti s účastí ve hře. Pro vyloučení pochybností platí, že Soutěžící nemají nárok na jakoukoli náhradu újmy či škody, včetně ušlého zisku, způsobené neúspěchem v Soutěži; a

(iii) Soutěžící nemá nárok jakékoli další případné nároky a práva násobit či zvyšovat tyto náhrady za škody. Všechny otázky a podněty týkající se struktury, platnosti, výkladu a aplikace těchto všeobecných obchodních podmínek a oficiálních pravidel se budou řídit a vykládat v souladu s českými zákony.

XII. Vztahy se zákazníky

V případě zájmu je možné Společnost kontaktovat na zákaznické lince, která funguje nepřetržitě na telefonním čísle ……., nebo nebo je možné napsat email na infocz@outletshoop.com.

XIII. Seznam Výherců

Seznam Výherců soutěžní Hry je k dispozici na webových stránkách www.outlookshoop.com, kde bude po každém Herním Kole aktualizován do dvou pracovních dnů.